קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

תקנון מנויים

תקנון חברות במועדון הספורט 'קאנטרי גן עברון'
 
 1. תקנון זה בא להגדיר את כללי ההתנהגות והשימוש במתקני מועדון הספורט 'קאנטרי גן עברון' (להלן: 'המועדון' או 'הקאנטרי'). תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. חתימת הלקוח על תקנון זה תהווה תנאי לפתיחת מנוי פעיל ולחברותו במועדון. המועדון שומר לעצמו את  הזכות לסרב לספק שירות למי שיסרב לחתום על תקנון זה.
 3. במעמד ההצטרפות למועדון ("רכישת המנוי") יחתום כל חבר מועדון על טופס שיוצג בפניו ויצהיר כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו. במקרה של חבר מועדון קטין יחתום אחד ההורים בשמו. חברי מועדון בעלי מנוי פעיל ייחשבו כאילו קראו, הבינו והסכימו לתנאי הוראות תקנון זה ומתחייבים לפעול בהתאם.
 4. דמי המנוי יקבעו בהתאם לסוג החברות ותקופתה. החבר ישלם את מלוא דמי המנוי בכל מקרה ולא יהיה זכאי להחזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא עבור תקופת חברות שלא נוצלה במלואה (למעט בכפוף להוראות התקנון כפי שיפורטו להלן).
 5. הארכת חברותו של חבר במועדון מותנית בעמידת החבר בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות המפורטות בתקנון זה ואלו שיחולו ויעודכנו מעת לעת וכן בתשלום דמי מנוי לכל אחת מתקופות החברות הנוספות, בחידוש הצהרת בריאות וכל דרישה אחרת מצד המועדון.
 6. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר חברותו של חבר מועדון המפר את כללי התקנון ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במועדון ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המועדון ו/או אינו מקיים את התחייבויותיו הכספיות כלפי המועדון ו/או לא מציית להוראות השילוט במועדון ו/או מפר הוראות אחד מבעלי התפקידים במועדון ו/או מפעיל אלימות מילולית או פיזית. במקרה כזה לא יוחזרו דמי המנוי.
 7. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את שיקול הדעת ואת הזכות לסרב להכניס למועדון, לספק שירות או לחדש חברותו של מי שהפר את הוראות סעיף (6) לעיל וכל סעיף אחר בתקנון זה.
 8. הנהלת המועדון רשאית לדרוש בכל עת מילוי שאלון רפואי ו/או המצאת אישורים רפואיים בדבר מצבו הבריאותי של חבר המועדון ושומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירות למי שיסרב לדרישה זו.
 9. על כל חבר מועדון חלה חובה להציג בכניסה למועדון כרטיס האלקטרוני (צ'יפ) בר תוקף. במקרה של אבדן הכרטיס האלקטרוני על חבר המועדון להודיע על כך להנהלת המועדון ולשלם דמי פיקדון נוספים.
 10. הכרטיס האלקטרוני (צ'יפ) הינו אישי ולא ניתן להשאלה או להעברה לאדם אחר. תוקף הכרטיס יפוג בתום תקופת המנוי. העברת הכרטיס האלקטרוני האישי לשימושו של אדם אחר תיחשב כהפרה של תנאי המנוי ותהווה עילה להפסקת חברותו של הלקוח במועדון.
 11. באחריות חברי המועדון לשמור על רכושם וחפציהם האישיים. הנהלת המועדון לא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף, לכל גניבה ו/או נזק ו/או אבידה של רכוש ו/או חפצים אישיים בשטח המועדון, לרבות בתאי האחסון (לוקרים), במלתחות ובמגרשי החנייה.
 12. הנהלת המועדון רשאית להגביל כניסת קהל למועדון או לחלקים ממנו ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 13. הנהלת המועדון רשאית לשנות את ימי ושעות הפתיחה והסגירה של המועדון ו/או של חלק ממתקני המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 14. פרטי ההתקשרות שמסר החבר במעמד רכישת המנוי ישמשו את המועדון למסירת מידע, הנחיות ועדכונים. לעניין זה תיראה הודעה שנמסרה באחד מאמצעים אלה כהודעה שנמסרה למנוי אישית והוראותיה ייראו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 15. חלקים נרחבים משטחי המועדון ומתקניו מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור בכל שעות היממה. הנהלת המועדון אינה מחויבת לאפשר צפייה ו/או למסור את הקלטות המערכת לבקשת כל אדם ואינה מחויבת לשמור הקלטות למשך תקופה החורגת מהוראות החוק.
 16. אין להכניס בעלי חיים מכל סוג לשטח המועדון, למעט כלבי נחייה המשמשים כעזר לחבר המועדון.
 17. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור מדי פעם את המועדון ו/או חלק ממתקני המועדון לטובת ביצוע טיפולים טכניים ו/או ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ ו/או עבודות ניקיון ואחזקה ו/או קיום אירועים סגורים. במקרה כזה תינתן הודעה מוקדמת לחברי המועדון ואלו לא יהיו זכאים להחזר כספי כלשהוא בגין זאת.
 18. חל איסור מוחלט על עישון בכל מתקני המועדון, למעט בשטח המדשאות.
 19. חלק ממתקני המועדון מיועדים לשימוש חברים בעלי סוג מנוי מסוים בלבד, או בתשלום נפרד. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב השירותים הניתנים במסגרת סוגי המנוי השונים.
 20. למען הסר ספק, מחיר המנוי אינו כולל טיפולי ספא, עיסויים, שירותי מזנון, ארונית אישית וכל שירות אחר מלבד אלו המוקנים במפורש במעמד הקנייה, בהתאם לסוג המנוי הנרכש.
 21. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את המקומות והזמנים בהם יתאפשרו פעולות כגון: הנקה, החתלה, אכילה, עישון, השמעת מוזיקה וכיו"ב, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובמסגרת הוראות החוק. הדבר אמור גם לגבי קוד הלבוש וההתנהגות בתחומי המועדון ובמתקניו.
 
 1. מכון הכושר
  • במכון הכושר מורשים להתאמן חברי מועדון מגיל 14 ומעלה שעברו הדרכה, חתמו על הצהרת בריאות והמציאו, ככל שנדרשו, מסמכים רפואיים המאשרים את כשירותם להתאמן במכון הכושר.
  • בני נוער בגילאי 10 עד 14 רשאים להתאמן במכון הכושר בשעות, בימים וע"פ ההנחיות המפורטות בנהלי אימון נוער במועדון, ולאחר שעברו הדרכה והציגו אישור רפואי תקף בחתימת אחד ההורים.
  • הכניסה למכון הכושר בבגדי ונעלי ספורט ומגבת אישית - חובה.
  • האימון במכון הכושר מותר בשעות הפעילות ובהשגחת מדריך מוסמך בלבד.
  • השמעת מוזיקה או כל מדיה אחרת ממכשיר אישי וממסכי הטלוויזיה מותרת בשימוש באזניות בלבד.
  • יש להישמע להוראות המדריכים ובכל מקרה אין להפעיל ציוד כלשהו ללא הדרכה מוקדמת.
  • בשעות העומס יוגבל זמן השימוש במכשירי האימון.
  • בסמכותו של מדריך הכושר להגביל ו/או להפסיק אימון משיקולי בטיחות ו/או בריאות המתאמן.
 
 1. מתחם בריכות השחייה, הסאונות והג'קוזי
  • הרחצה בבריכות והשימוש במתקנים מותרים אך ורק בשעות הפעילות המוגדרות ובנוכחות מציל.
  • ע"פ הנחיות משרד הבריאות, חובה על כל המבקרים להתרחץ לפני כניסה למתחם הבריכה.
  • הכניסה לבריכות מותרת בבגדי ים תקניים בלבד. בעלי שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים.
  • ע"פ הנחיות משרד הבריאות, הכניסה לבריכות אסורה לסובלים ממחלות עור מדבקות, פצעים פתוחים ו/או מוגלתיים, דלקות בעיניים או בדרכי הנשימה וכל מחלה מדבקת אחרת.
  • אין להכניס דברי מאכל ושתייה מכל סוג למתחם הבריכה, הסאונות והג'קוזי.
  • חובה להישמע ולציית בכל עת להוראות המציל, מפעיל הבריכה וצוות המועדון.
  • ילדים עד גיל 14 אינם רשאים להיכנס לשטח הבריכה ללא השגחת אדם מבוגר.
  • בריכת הפעוטות פתוחה בחודשי הקיץ בלבד ואין בה מציל. הרחצה בהשגחת ובאחריות ההורים!
  • השימוש בג'קוזי ובסאונות על אחריות המשתמש בלבד.
  •  השימוש בסאונות ובג'קוזי מגיל 16 ומעלה בלבד ובכפוף ולהוראות הקבועות במתקן.
  • בריכת השחייה משמשת גם אגודות שחייה, שיעורי שחייה, קבוצות אורחים ופעילויות נוספות. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שטח הבריכה המוקצה לשחיית מנויים ולשימושים אחרים בהתאם לצרכים השונים.
 
 1. מערכת חוגים
  • המועדון מציע לחבריו מערכת חוגים המתעדכנת מעת לעת. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לבטל חוגים וכן לשנות ימים, שעות ומדריכים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • ככלל, חוגי הילדים אינם מתקיימים בחודשים יולי-אוגוסט.
  • חלק מהחוגים והפעילויות אינם כלולים במחיר המנוי ועליהם חלה תוספת תשלום.
  • לא תותר כניסה לשיעורים לאחר מועד תחילתם. החברים מתבקשים לא לפתוח את דלתות הסטודיו במהלך השיעור ובסיומו לאפשר למתאמנים לצאת לפני כניסת קבוצת המתאמנים הבאה.
  • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המשתתפים בפעילויות מסוימות וכן לדרוש רישום מוקדם להבטחת מקום שמור בהן.
 
 1. הקפאת המנוי
  • הקפאת מנוי תיעשה בתיאום מראש (ולא בדיעבד) ובאישור מוקדם בכתב של הנהלת המועדון.
  • הקפאת מנוי אפשרית בהיעדרות של לא פחות מ- 30 יום.
  • הקפאת מנוי אפשרית במנוי שנתי או חצי שנתי בלבד, המוגדרים מראש כמנויים הניתנים להקפאה.
  • הקפאת מנוי אפשרית פעם אחת לאורך כל תקופת המנוי. למען הסר ספק, בשדרוג מנוי קצר מועד או חצי-שנתי למנוי שנתי תיחשב תקופת המנוי כולה (כולל תקופת השדרוג) כתקופת מנוי אחת המזכה בזכות להקפאה אחת.
  • בהקפאת מנוי שנתי תאושר היעדרות של עד 3 חודשים לכל היותר, ובמנוי חצי שנתי היעדרות של עד 2 חודשים לכל היותר. היעדרות ארוכה יותר תזכה את הלקוח בהחזר זמן ע"פ המגבלות המתוארות בסעיף זה בלבד.
  • חבר מועדון המבקש להקפיא את המנוי ימלא טופס בקשה מנומק ויצרף לבקשתו מסמכים רלוונטיים.
  • המבקש יקבל אישור או תשובה שלילית בהתאם להחלטה בלעדית של הנהלת המועדון, עד 7 ימים מיום הגשת הבקשה.
  • במנוי שנתי, תקופת זמן ההקפאה תעמוד לזכותו של החבר למימוש מלא וסופי בתוך שנה מיום ההקפאה, ובמנוי חצי-שנתי בתוך חצי שנה מיום ההקפאה. במקרה של אי מימוש מלוא זמן ההקפאה ע"י החבר עד תום תוקף הזכות כנ"ל יפוג תוקף ההקפאה והמועדון לא ייראה כחייב לאפשר מימושה.
  • לא ניתן להעביר או להקפיא זמן מנוי שכבר ניתן ללקוח כמימוש הקפאה/העברה קודמת.
 
 1. ביטול מנוי
 1. העברת מנוי
  • החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר ללא הסכמה מוקדמת מראש ובכתב מהנהלת המועדון ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • העברת מנוי אפשרית במסגרת מנוי שנתי או חצי שנתי בלבד, אשר מוגדרים מראש כמנויים הניתנים להעברה.
  • בכל מקרה של העברת מנוי יחושב זמן המנוי בהתאם לפערי המחירים בין סוגי המנויים - במידה והלקוח המעביר זכאי להנחה שהלקוח המקבל אינו זכאי לה, יידרש המקבל לשלם בגין ההפרש או לקזז מזמן המנוי המועבר לו בהתאם.
  • העברת מנוי אפשרית רק כאשר יתרת הזמן המועברת במנוי (לאחר ההתאמות הנדרשות לעיל)  עולה על 30 יום לפחות.
  •  העברת מנוי כרוכה בדמי העברה וביטוח 150 ש"ח, ללא תלות ביתרת הזמן המועברת.
  • לא ניתן להעביר או להקפיא זמן מנוי שכבר ניתן ללקוח כמימוש הקפאה/העברה קודמת.
 
 1. תאי מלתחה (לוקרים)
  • חברי המועדון מוזמנים לשכור תא פרטי לאחסון חפציהם. השכרת התאים אינה כלולה בדמי המנוי.
  • מפתח לתא יימסר אל מול תשלום דמי פיקדון. עותק של המפתח יישמר בידי המועדון.
  • השימוש בתאים באחריות המשתמשים בלבד. אין לאחסן בתאים כספים, כלי נשק וחפצי ערך.
  • המועדון אינו אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחומו, בין אם אוחסנו בתא מלתחה ובין אם לאו.
  • יובהר כי תאי המלתחה הינם לצורך אחסנת ביגוד, ציוד ספורט וכלי רחצה בלבד.
  • השמירה על ניקיון התא ושלמותו – באחריות השוכר.
  • בתום תקופת ההשכרה יש לפנות את התא מכל תכולתו להחזיר את מפתח התא למשרדי המועדון.
  • תא שלא יפונה בתום תקופת ההשכרה או בתום תוקף המנוי, המוקדם מבניהם, יפונה ע"י הנהלת המועדון והחפצים המאוחסנים בו יישמרו למשך חודש אחד בלבד.

> באפשרותכם להוריד למחשב או לטלפון נייד את טופס תקנון מנוי לעיין, למלא ולשלוח חתום למייל של הקנטרי
> לנוחיותכם יש אפשרות למלא טופס אישור קריאה והבנת התקנון אינטרנטי >>

טופס תקנון מנויים

מילוי ושליחת טופס זה יהווה אישור קריאה והבנת התקנון הנ"ל