קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

טופס ביטול מנוי

טופס זה ימולא על-ידי לקוח המעוניין לבטל את המנוי שרכש במועדון.
יש להגיש את הטופס המלא והחתום בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטיים.
בתשובה חיובית הביטול ייכנס לפועל ממועד הגשת הבקשה. במידה והתשובה שלילית, המנוי יקבל תשובה טלפונית.
> יש אפשרות להוריד את טופס הקפאת/העברת מנוי לעיין, למלא ולשלוח חתום למייל של הקנטרי
> לנוחיותכם יש אפשרות למלא טופס ביטול אינטרנטי >>

מילוי ושליחת טופס זה יהווה אישור קריאה והבנת התקנון

טופס ביטול מנוי אינטרנטי